Komplayt als stagebedrijf

Erkenning

Komplayt is door SSB erkend als officiële stage-plek.

Wij bieden stageplekken aan studenten zorg- en welzijn niveau 2, 3 en 4. 
Wij bieden zowel BOL als BBL stage-plekken.
Bij alle plekken is de CAO kinderopvang leidend/ uitgangspunt. 

Uitgangspunten rondom stage lopen bij Komplayt

1.) De stagiair gedraagt zich en wordt behandeld als gelijkwaardige professionele collega. Dit wil zeggen dat zijn/haar mening net zo serieus wordt genomen als meningen van andere beroepskrachten van het team. De stagiair is zich bewust van zijn/haar verantwoordelijkheden en draagt deze met zorgvuldigheid en volle inzet. 
2.) Stagiaires kunnen enkel geplaatst worden als de stagebegeleider aangeeft voldoende tijd en aandacht aan de stagiair kunnen bieden. Daarnaast dient de stagebegeleider in te schatten dat er voldoende mogelijkheden zijn voor de stagiair om de stage-opdrachten uit te voeren. 
3.) Stagiaires doen, afhankelijk van de fase in hun opleiding, zowel ondersteunde taken als taken waarin zij het voortouw nemen. Het is de bedoeling dat de stagiair tijdens de stageperiode kennis maakt met het gehele vak van pedagogisch medewerker: van begeleiding en verzorging van kinderen tot organisatie, administratie en het voeren van oudergesprekken. 
4.) Een stagiair kan enkel op starten met de stage als alle stappen van het  ‘start-traject’ volledig zijn doorlopen. 
5.) Er wordt systematisch met de stagiair geëvalueerd door zowel de stagebegeleider als de directie. 

Starttraject stagiaires

1.) De stagiair zendt een motivatiebrief met CV. De stagecoördinator of stagebegeleider (in overleg met de stagecoördinator) nodigt de stagiair uit voor een kennismakingsgesprek. 

2.) De stagecoördinator of stagebegeleider houdt een gesprek waarbij er gevraagd wordt naar motivatie, praktische zaken, de opleidingsvorm, stage-opdrachten en wederzijdse verwachtingen. De stagecoördinator of stagebegeleider spreekt helder af wanneer de stagiair hoort of hij/zij door is naar de volgende ronde. 

3.) De stagecoördinator of stagebegeleider koppelt aan de stagiair terug of hij/zij door is naar de volgende ronde. Indien niet, worden hier redenen voor gegeven. Hier leert de stagiair van. Als er de stagiair wel door is naar de volgende ronde mailt de stagecoördinator of stagebegeleider de stagiair het intakeformulier en vraagt de stagiair dit mee te nemen op de kijk-ochtend of middag. Hier wordt direct een afspraak voor ingepland. 

4.) De stagiair kom een dagdeel (minimaal twee uur) op de stage-groep kijken. Hierbij ontdekt zowel de stagiair al de stagebegeleider of er sprake is van een klik. 

5.) Indien er geen of onvoldoende sprake is van een klik -of er wordt getwijfeld- wordt de stagiair geïnformeerd dat hij/zij niet aangenomen wordt. Dit wordt met redenen omkleed zodat de stagiair ervan leert. 
Als er wel sprake is van een klik wordt er een gesprek met directie ingeplant (De stagecoördinator of stagebegeleider stuurt de directie een e-mail)  in verband met de stagevergoeding en overeenkomsten. 

6.) De stagiair ontvangt een e-mail van de directie met een formulier voor een VOG-aanvraag en concept-overeenkomst. 

7.) Het gesprek tussen stagiair en directie vindt plaats. De overeenkomst wordt getekend en de stagiair wordt aan de locatie gekoppeld in het personenregister. De directie maakt een persooneelsdossier aan voor de stagair met daarin de VOG, de motivatiebrief, CV, het ingevulde intakeformulier en de getekende overeenkomst. 

8.) De stagiair krijgt het wachtwoord om in te loggen op de website en het uitgedraaide pedagogisch werkplan. De stagiair leest het werkplan voor aan vang van de werkzaamheden goed door. De stagiair stelt zich op de hoogte van de informatie op het dashboard voor beroepskrachten de website. Met behulp van het stukje dat de stagiair heeft geschreven voor ouders in het intake formulier en de bijgevoegde portretfoto wordt de stagiair aan ouders voorgesteld in de nieuwsbrief. 

9.) De stagebegeleider neemt met de stagiair de planning/plan van aanpak van de eerste periode door (deze staat in het intakeformulier).  Eventueel kunnen er wijzingen in aangebracht worden. De stagebegeleider e-mailt dit definitieve plan van aanpak naar de directie zodat deze het in het personeelsdossier van de stagair bewaard kan worden. 

Verantwoorde inzet van stagiaires

We maken onderscheid tussen twee typen stagiaires: 

1.) Stagiaires die boventallig stage lopen. Deze mensen lopen een BOL-stage. Zij zijn altijd extra op de groep, naast de gewone groepsbezetting. Met andere worden: ze vallen onder direct toezicht van de stagebegeleider en zijn nimmer alleen op de groep. Concreet voorbeeld: op de groep zijn 9 peuters er zijn dus twee beroepskrachten aanwezig. De stagiaire is de derde persoon.  

Deze stagiaires tellen niet mee in de BKR. Er is dus geen maximum aantal dat er op een dag mogen stagelopen. 

2.) Stagiaires die BBL-stage lopen. Deze stagiaires staan altijd naast een ervaren, gediplomeerde collega. Zij tellen mee voor de BKR. Concreet voorbeeld: op de groep zijn 9 peuters er zijn dus twee beroepskrachten nodig: de ervaren pedagogisch medewerker en de stagiair.   

Ander voorbeeld: Op de peutergroep zijn 4 peuters aanwezig. Ondanks dat het van de BKR zou mogen mag de stagiair niet alleen op de groep worden ingepland omdat hij/zij dan niet naast een ervaren collega staat. 

Van dit type stagiair mag er niet meer dan 1/3 van het team worden ingeroosterd

Concreet voorbeeld: Op een dag zijn er 16 peuters, 9 dreumesen en 4 baby’s: 
Inzet is dus 2 leidsters op de peutergroep, 2 leidsters op de dreumesgroep en 2 leidsters op de babygroep. In totaal 6 leidsters. Er mogen dus maximaal 2 BBL-stagiaires ingeroosterd worden (maar niet samen op één groep). 

Evaluatie

Eenmaal per 3 maanden vult de stagiair het evaluatieformulier in. Deze wordt besproken met de stagebegeleider. De stagiair schrijft een kort verslag van de bespreking en laat deze goedkeuren door de stagebegeleider. Beide formulieren (evaluatieformulier en gespreksverslag)worden gemaild naar de directie zodat deze de formulieren kan bewaren in het personeelsdossier. 

Een keer per half jaar vindt er een reflectiegesprek met de directie plaats. Dit kan vermeerderd worden op verzoek van de directie of de stagiair.